OBECNÉ ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ

V souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016 (Úřední věstník UE L 119 ze dne 4. května 2016) jste tímto dale informováni, že:

Správcem vašich osobních údajů je: Klima-Therm Spółka z o.o. ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdaňsk;

vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy podle čl.6 odst.1 písm. b) – plnění smlouvy a písmeno f) – právně oprávněný zájem správce obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016;

Právně oprávněný zájem jako základ pro zpracování osobních údajů v rámci plnění smlouvy je uplatňování a obrana nároků a předcházení podvodům;

Příjemci vašich osobních údajů budou výhradně subjekty, které jsou oprávněny získávat osobní údaje pouze na základě právních předpisů a subjekty, které je zpracovávají;

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let od okamžiku ukončení zpracování na základě uzavřené smlouvy pro účely analýzy a obchodního plánování;

Máte právo požadovat od správce osobních údajů přístup k vašim osobním údajům a právo na jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování, jakož i právo vznést námitku proti zpracování údajů a právo na přenos těchto dat;

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu;

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; odmítnutí poskytnout tyto údaje by však mohlo mít za následek nemožnost uzavřít smlouvu.