ÜLDINE ANDMEKAITSE

Vastavalt andmekaitse üldmääruse (Euroopa Liidu Teataja L 119, 4. mai 2016) artiklile 13, kuupäev 27. aprill 2016, teavitatakse teid käesolevaga, et

teie isikuandmete vastutav töötleja on Klima-Therm Spółka z o.o. ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk;

teie isikuandmeid töödeldakse lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks vastavalt andmekaitse üldmääruse (27. aprill 2016) artiklile 6(1)(b) – lepingu täitmine – ja punktile (f) – vastutava töötleja õiguslikult põhjendatud huvi.

Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks vajaliku isikuandmete töötlemise aluseks olev õiguslikult põhjendatud huvi on nõuete esitamine ja nende eest kaitsmine ning pettuste ärahoidmine;

Teie isikuandmete vastuvõtjad on üksnes õigusnormide ja andmetöötlejate poolt isikuandmete hankimiseks volitatud üksused;

Teie isikuandmeid säilitatakse sõlmitud lepingu kohaselt analüüsi ja äritegevuse planeerimise eesmärgil alates andmete töötlemise lõpetamise hetkest 10 aastat;

Teil on õigus nõuda isikuandmete vastutavalt töötlejalt oma isikuandmetele juurdepääsu ja nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist ning samuti keelduda andmete töötlemisest ja nende edastamisest;

Teil on õigus esitada järelevalveametile kaebus;

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid sellest keeldumise korral ei pruugi olla võimalik lepingut sõlmida.