HANDBOK

POMPA-CIEPŁA-TYPU-POWIETRZE-WODA-DO-C.O-I-C.W_new

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP TILL CENTRALVÄRME OCH TAPPVARMVATTEN

Funktionsprincip för luft/vatten värmepump

Luftvärmepumpen har en liknande funktionsprincip som en luftkonditionering eller ett kylskåp. Var av dessa enheten består av tre kretsar: 1) nedre källa – dvs. därifrån värmepumpen hämtar värme, 2) kylkrets – dvs. en samling komponenter och enheter med hjälp av vilka värmen överförs från nedre till övre källa, 3) övre källa – värmesystemet, ex. radiatorer, golvvärme, tappvarmvatten.

Funktionsprincipen av en luft/vatten värmepump är mycket enkel och baserar på 3 fysiska fenomen som ofta förekommer i vardagslivet: förångning, komprimering, kondensering. Under förångningsprocessen (förångare) hämtar köldmediet värmen från omgivningen och i detta fall är det uteluften. Kom ihåg att köldmedier kan förångas i mycket låga temperaturer (även vid -20°C). Efter förångning innehåller köldmediet ackumulerad energi men gastemperaturen är för låg för att kunna överföra energin direkt till värmesystemet.

För att effektivt kunna värma upp byggnaden måste gastemperaturen i kylkretsen höjas. För detta används värmepumpens kompressor. När gasen komprimeras ökar dess tryck och temperatur.

Gas under högt tryck och med hög temperatur kommer till kondensorn (kondensering) där värmen avges till värmesystemet. Expansionsventilen sänker sedan trycket av det kondenserade köldmediet och matar en lämplig mängd av köldmediet till förångaren och hela processen upprepas.

Fenomenet med luft/vatten värmepump är att så mycket som upp till 75-80% av värmen som går till värmesystemet är en gratis värme som fås från uteluften. Resterande 20-25% är elenergi som behövs främst för driften av kompressorn och värmesystemets cirkulationspumpar.

Hur mycket el tar ut/förbrukar en luft/vatten värmepump?

Värmepumpens energiförbrukning beror på en rad faktorer men de viktigaste är: hela byggnadens verkliga värmebehov, värmesystemets temperatur, mängden förbrukad tappvarmvatten, utetemperatur och korrekt utförande av hela värmesystemet.

Vi antar följande förutsättningar:

  • husets bruksarea är ca 150m2,
  • temperaturen i huset är 21°C,
  • 4 personer bor i huset,
  • det finns golvvärme i huset,
  • huset är uppfört med modern, varm teknik (50W/m2).

Beroende på klimatzon kommer värmepumpen med övre värmekälla att ta ut ca 5000÷5500kWh från elnätet. Om priset för 1kWh elenergi är 0,56zł bör den årliga kostnaden för uppvärmning av huset och tappvarmvatten ej överstiga ca 3000zł. Kom ihåg att beloppet kan minskas avsevärt när byggnadens värmeisolering ökas, el med lägre taxa utnyttjas eller solpaneler installeras.

Val av luft/vatten värmepump

Det är ytterst viktigt att på ett korrekt sätt välja värmepump för en konkret applicering samt iaktta användarens preferenser. Grunden vid val av pumpmodell (effekt) är kunskapen om byggnadens energi- eller effektbehov vid dimensioneringstemperatur (ex. -20°C) samt mängden tappvarmvatten. Detta är dock inte allt.

Följande förutsättningar måste iakttas:

  • värmeinstallationens temperatur,
  • temperatur som vi vill uppnå i huset,
  • zonstyrning i rummen,
  • storlek av tappställen, ex. stor regndusch,
  • uppvärmnings- och ev. kylningbehov i byggnaden.

Svar på ovanstående frågor har en väsentlig betydelse för att kunna välja rätt värmepump och glädja sig åt värmekomforten hemma och låga värmeräkningar.

Lär känna KAISAIs ECO HOME värmepumpar som kan både värma upp eller kyla ner ditt hus och leverera tappvarmvatten.

THE KAISAI RADIO CAMPAIGN HAS BEEN LAUNCHED!

On the 11th of May this year, KAISAI launched a radio campaign in Poland, which is line with the slogan “Air conditioning for your home and office,” promoting the use of air-comfort equipment in places where people reside or work (…)

LÄS MER