HANDBOK

CZYNNIK-CHŁODNICZY-R290_new

KÖLDMEDIUM R290

Köldmediet R290 är känt under namnet propan. Det är en färg- och luktlös organisk förening som hör till de mättade kolväten som naturligt förekommer i naturgasfyndigheterna. Propan är ett köldmedium som kännetecknas av en minimal miljöpåverkan och en hög användningssäkerhet på grund av dess höga antändningsgräns.

Luftkonditioneringsutrustning utnyttjar köldmediernas fysikaliska egenskaper för att transportera värme och därmed kyla ner eller värma upp lokaler. I KAISAIs portabla luftkonditioneringar används det moderna och miljövänliga köldmediet R290 – propan.

Propanbaserade enheter distribueras med fördel sedan flera år tillbaka i flera länder i Europeiska unionen. Köldmediet R290 blir allt populärare på grund av sin låga miljöpåverkan vid mycket goda termodynamiska egenskaper. Köldmediet R290 har ODP-värde på 0 vilket innebär ingen negativ påverkan på ozonskiktet samt en väldigt låg GWP-värde som informerar om påverkan på den globala uppvärmningen. Propan är alltså miljövänlig och samtidigt upprätthåller goda driftsparametrar av luftkonditioneringsenheter.

Det är värt att notera att R290 inte är samma som propan/butanblandningen som används i LPG-installationer och själva mediet är betydligt mera säkert att användas. Propan är en brandfarlig gas och dess antändningsgräns uppgår till 2,1% volym i luften. Jämfört med propan/butanblandningen är den 40% högre vilket gör att mediet R290 är betydligt säkrare att användas. Detta innebär också att vid användning av 230 g av köldmediet R290 i Kaisais enheter samt tack vare speciella eldfasta skydd är det säkert även vid användning i slutna utrymmen. Om det antas att luftens genomsnittliga densitet uppgår till 1,2kg/m³ samt att rummets takhöjd uppgår till 3m i rum med en yta som överstiget 4m² är det inte möjligt att uppnå en propankoncentration i luften som är tillräcklig för antändning. Det rekommenderas dock att säkerhetsmarginalen ökas och portabel luftkonditionering inte används i rum med yta understigande 12m² i enlighet med EU-kraven.

Köldmediet R290 har en låg känslighet mot fukt och orsakar inte korrosion varför det kan användas i kylkretsar utrustade med både hermetiska och halvhermetiska kompressorsystem. Mediet förlänger utrustningens livslängd och kan användas inomhus året runt.

THE KAISAI RADIO CAMPAIGN HAS BEEN LAUNCHED!

On the 11th of May this year, KAISAI launched a radio campaign in Poland, which is line with the slogan “Air conditioning for your home and office,” promoting the use of air-comfort equipment in places where people reside or work (…)

LÄS MER