Home Üldine Andmekaitse
Tagasi

Üldine Andmekaitse

Vastavalt andmekaitse üldmääruse (Euroopa Liidu Teataja L 119, 4. mai 2016) artiklile 13, kuupäev 27. aprill 2016, teavitatakse teid käesolevaga, et

  1. teie isikuandmete vastutav töötleja on Klima-Therm Spółka z o.o. ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk;
  2. teie isikuandmeid töödeldakse lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks vastavalt andmekaitse üldmääruse (27. aprill 2016) artiklile 6(1)(b) – lepingu täitmine – ja punktile (f) – vastutava töötleja õiguslikult põhjendatud huvi.
  3. Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks vajaliku isikuandmete töötlemise aluseks olev õiguslikult põhjendatud huvi on nõuete esitamine ja nende eest kaitsmine ning pettuste ärahoidmine;
  4. Teie isikuandmete vastuvõtjad on üksnes õigusnormide ja andmetöötlejate poolt isikuandmete hankimiseks volitatud üksused;
  5. Teie isikuandmeid säilitatakse sõlmitud lepingu kohaselt analüüsi ja äritegevuse planeerimise eesmärgil alates andmete töötlemise lõpetamise hetkest 10 aastat;
  6. Teil on õigus nõuda isikuandmete vastutavalt töötlejalt oma isikuandmetele juurdepääsu ja nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist ning samuti keelduda andmete töötlemisest ja nende edastamisest;
  7. Teil on õigus esitada järelevalveametile kaebus;
  8. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid sellest keeldumise korral ei pruugi olla võimalik lepingut sõlmida.