Domov Všeobecná ochrana údajov
Back

Všeobecná ochrana údajov

V súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016 (Úradný vestník UE L 119 zo 4. mája 2016) Vás informujeme, že:

1. Správcom Vašich osobných údajov je: Klima-Therm Spółka z o.o. ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdansk;
2. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) – plnenie zmluvy a písm. f) – právne odôvodnený záujem prevádzkovateľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. 2016;
3. Právnym oprávneným záujmom ako základom spracúvania osobných údajov v rámci plnenia zmluvy je uplatňovanie a obhajovanie nárokov a predchádzanie podvodom;
Príjemcami Vašich osobných údajov budú výlučne subjekty oprávnené získavať osobné údaje len na základe právnych predpisov a subjekty, ktoré ich spracúvajú;
4. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od ukončenia spracúvania na základe uzatvorenej zmluvy na účely analýzy a obchodného plánovania;
5. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo namietať spracúvanie údajov a právo na prenosnosť týchto údajov. údaje;
6. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
7. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; odmietnutie poskytnutia takýchto údajov však môže viesť k nemožnosti uzavrieť zmluvu.

Facebook
Facebook