Home Skydd av personuppgifter
Tillbaka

Skydd av personuppgifter

Enligt art. 13 i Dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (EUs författningssamling UE L 119 av 04.05.2016) informerar vi att:

  1. personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är KLIMA-THERM AB
  2. dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att enligt art. 6 1b st. fullfölja avtalet, 1f st. – personuppgiftsansvariges berättigade intressen i enlighet med Dataskyddsförordningen av den 27 april 2016.
  3. berättigat intresse som rättslig grund för behandlingen av personuppgifter inom ramen för fullföljande av avtalet utgörs av indrivning och skydd av krav samt motverkande av bedrägerier
  4. mottagare av dina personuppgifter är endast aktörer som är behöriga att erhålla personuppgifter på grundval av gällande lagstiftning samt aktörer som behandlar personuppgifter
  5. dina personuppgifter kommer att lagras i 10 år från och med att behandling inom ramen för det ingångna avtalet i analys- och affärsplaneringssyftet upphör
  6. du har rätt att hos personuppgiftsansvarig begära att få insyn i dina personuppgifter, rätta till dem, ta bort eller begränsa behandlingen samt rätt att överföra personuppgifterna och rätt att invända mot behandlingen
  7. du har rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndighet
  8. det är frivilligt att ange personuppgifter men vägran att ange personuppgifterna kan resultera i vägran att ingå avtal.